1.998.000.000 2.188.000.000 
Khuyến mãi
2.099.000.000